Návod na obsluhu a údržbu Kalpyso okien a dverí

Vážený zákazník,

sme veľmi radi, že ste sa pri zvyšovaní kultúry, pohodlia a ekonomiky bývania rozhodli použiť nami dodávané výrobky a služby. Prajeme Vám, aby ste počas doby životnosti našich výrobkov plne využili ich úžitkové hodnoty a ekonomické výhody, ktoré vďaka konštrukcii a použitým materiálom prinášajú. Aby počas celého obdobia fyzickej životnosti dosahovali naše výrobky nami deklarované parametre, dovoľujeme si Vás upozorniť na niekoľko dôležitých zásad a informácií. Dúfame, že ako spotrebiteľovi Vám pomôžu pri obsluhe a údržbe výrobkov a zabezpečia ich bezporuchový chod. Rešpektovanie týchto zásad je základným predpokladom pre uplatnenie nároku na reklamáciu.

 

Čistenie, Opravy profilov z PVC , AL , Údržba a základné zásady vetrania.

Prvotné čistenie a ochrana:

 • Ochranné fólie z plastových a hliníkových profilov je nutné odstrániť do 1 mesiaca po montáži.
 • Po montáži nových okien sa môžu rámy počas omietania znečistiť cementovou maltou. Znečistenie treba odstrániť
 • čistiacimi prostriedkami (napr. Jar na umývanie riadu) a vlažnou vodou. Nepoužívajte žiadne ostré predmety, ako nože , špachtle, drôtenky a nástroje poškodzujúce povrch okien
 • Kovania a odtokové otvory je najlepšie povysávať, aby sa z nich odstránili všetky nečistoty, ktoré môžu brániť ich riadnemu chodu.

V prípade, že naša spoločnosť u Vás vykonávala aj murárske práce je nutné, aby ste po dvoch dňoch ochránili omietnuté časti náterom z exteriéru aj interiéru (bežne dostupnou exteriérovou a interiérovou farbou).

Náter je nutné aplikovať pre uzavretie povrchovej štruktúry voči prenikaniu vody cez mikrotrhliny spôsobené zmraštovaním pri tuhnutí. Náter taktiež zlepšuje odolnosť voči degradácii spôsobenej UV žiarením zo slnka a v neposlednom rade zlepšuje odolnosť pri striedaní plusových a mínusových teplôt.

Čistenie:

 • Okenné profily REHAU z PVC a HEROAL z AL sa dajú ľahko čistiť a ošetrovať.
 • Všeobecné znečistenie prachom a dažďom je ľahko a rýchlo odstrániteľné bežnými neagresívnymi čistiacimi prostriedkami (napr. Jar na umývanie riadu) vlažnou vodou a mäkkou hubkou.
 • Znečistenie, ktoré sa vyskytne počas technologického procesu výroby, ako mazivá, alebo výrobné označenie, sa dajú rovnako odstrániť vodou a neagresívnymi čistiacimi prostriedkami.
 • Nie je dovolené používať prostriedky typu Savo, Fixinela, pieskové a brúsne čistiace prostriedky, benzíny, nitrozlúčeniny, ako aj hrubé mechanické čistiace látky, nakoľko poškodzujú výrobok.

Oprava farebných a striekaných profilov:

 1. Poškodené miesta pri renolitových PVC profiloch, môžu byť dodatočne retušované len lakovou tyčinkou príslušnej farby. Dodatočné brúsenie pri renolitových profiloch(alebo fóliách?) nie je možné.
 1. Poškodené miesta pri striekaných AL profiloch, je možné upravovať pomocou korekčných tyčiniek s náplňou korešpondujúcou s farebným odtieňom nástreku profilu. Farebná náplň tyčinky je rovnakého zloženia akým sa striekajú profily. Pred korekciou je potrebné predmetné miesto dokonale odprašniť a vyčistiť. Následne je možné aplikovať na poškodené miesto korekčnú tyčinku.

Údržba okien a dverí:

Návod na obsluhu a údržbu Kalpyso okien a dverí Aby sa udržala funkčnosť okien a dverí počas dlhšieho časového úseku, je nutná pravidelná údržba. Nasledovné údržbové úkony by mali byť preto vykonané minimálne raz za rok.

 1. Údržba kovania, kovanie treba preskúšať na schodnosť, obsluhovateľnosť a všetky pohyblivé časti kovania viď obrázok ošetriť olejom (na šijacie stroje), resp. bielou vazelínou.
 2. Údržba tesnenia na ráme aj krídle, raz ročne natierať tesnenie silikónovým olejom.
 3. Údržba odvodňovacícj otvorov vykonávajte pravidelne, prípadné nečistoty odstránte.

Vetranie:

Z hygienických dôvodov je výmena vzduchu v miestnostiach zaťažených užívaním veľmi nutná. Okrem toho v porovnaní s minulosťou v dôsledku zmeny životného štýlu a návykov, vzniká veľká vlhkosť vzduchu. Voda vo forme vodnej pary vzniká napríklad dýchaním ľudí, pečením, varením, kúpaním, praním. Táto vlhkosť bola v minulosti odvádzaná jednoduchou výmenou vzduchu, cez staré netesné okná. Modernými tesnými plastovými a hliníkovými oknami, nie je takáto výmena vzduchu už možná, takže vlhkosť naviazaná vo vzduchu bude kondenzovať na najchladnejšom bode miestnosti a môže spôsobiť vlhnutie a plesnivenie stien a stropov. Pritom sú osobitne ohrozené miestnosti s nízkou teplotou a vysokou vlhkosťou (kondenzácia sa bude objavovať už pri 60% vlhkosti vzduchu v interiéri).

Správne vetranie je preto podmienkou pre príjemnú klímu v miestnosti:

 • ráno poriadne vyvetrať všetky miestnosti (asi 5-10 min. okná široko roztvoriť)
 • v priebehu dňa dodatočným nárazovým vetraním (podľa možnosti 2-3 krát), alebo regulovateľným trvalým vetraním dodatočne vetrať.
 • Počas vetrania by mali byť vyhrievacie telesá uzavreté.

Nárazovým vetraním, alebo regulovateľným trvalým vetraním, sa vymení vzduch v miestnostiach, neochladia sa steny, takže čerstvý vzduch môže byť zahriaty s nepatrnými energetickými nákladmi. Týmto je usporená energia a náklady na vykurovanie v spojitosti s tesnými plastovými a hliníkovými oknami.

Návod na obsluhu, používanie a bezpečnostné upozornenia pre plastové a hliníkové okná a dvere s celoobvodovým kovaním G- U UniJet

Obsluha

Nie je dovolené manipulovať s kľučkou pri otvorenom okne!

Pre dlhodobú, kvalitnú funkčnosť Vašich okien a zaručenie ich bezpečnosti, bezpodmienečne dodržujte nasledujúce nariadenia.

Pozrite si kompletné návody

 

Paste your AdWords Remarketing code here