Rosenie okien

Okno je časťou opláštenia budovy. Jej funkciou je, zjednodušene povedané, vzájomné oddelenie vnútorného a vonkajšieho prostredia tak, aby sme vnútorné prostredie dokázali vytvoriť a udržiavať v nami želanej kvalite (vytvorenie tepelnej, akustickej a inej „pohody“). Špecifická funkcia okien je v zabezpečení prirodzeného svetla, vizuálneho kontaktu s exteriérom a prirodzeného vetrania.

Okno svoje vlastnosti prejaví naplno až zabudovaním na konkrétne miesto – do konkrétnej budovy, do konkrétneho stavebného otvoru.

Preto jeho vlastnosti treba posudzovať vo vzťahu úzko súvisiacich fyzikálnych parametrov. V prípade rosenia ide o kondenzáciu (vyzrážanie) vody obsiahnutej vo forme pary vo vzduchu na studených povrchoch. Na tento jav majú priamy vplyv nasledovné faktory: vnútorná teplota prostredia – vzduchu (vplýva na to, koľko „pary sa zmestí do vzduchu“), relatívna vlhkosť vzduchu (do akej miery je vzduch nasýtený vodou vo forme pary) a povrchová teplota konštrukcie (rámu, krídla a všetkých profilov okna, zasklenia), ale tiež rozdiel teplôt v exteriéri a interiéri (vplýva na veľkosť tepelného toku – v zime tepelné straty) a cirkulácia (prúdenie) vzduchu v interiéri. Pre zamedzenie orosenia okien treba zabezpečiť čo najteplejší a/alebo prúdom vzduchu omývaný povrch rámu, okna, skla (aby nemalo „kde“ kondenzovať) a čo nanižšiu vzdušnú vlhkosť v miestnosti (aby nemalo „čo“ kondenzovať).

Pokiaľ ide o zabezpečenie týchto požiadaviek Vašim prvým krokom bola výmena starého okna za kvalitné okno, ktoré menším súčiniteľom prestupu tepla (resp. vyšším tepelným odporom) vyhovujúcim dnešnej norme už zabezpečuje svoju vyššiu povrchovú teplotu. Ak to však samo o sebe v danom konkrétnom prostredí nestačí, prichádzajú na rad ďalšie spomenuté veličiny na ktoré máte vplyv predovšetkým Vy ako užívateľ miestností. Preto sa v tomto záujme odporúča:

 • Zabezpečiť dostatočnú vnútornú teplotu: Nevypínať a príliš neznižovať vykurovanie. Čím je vonku chladnejšie, tým väčšie sú tepelné straty a teda na ich vykrytie a zabezpečenie tepelnej pohody sú potrebné väčšie vykurovacie výkony. Ak sú potreby energie na vykurovanie príliš vysoké a teda aj úniky tepla sú príliš vysoké – je potrebné siahnuť po ďalších tepelnotechnických vylepšeniach opláštenia budovy = zatepliť fasádu (vrátane dostatočného zateplenia špaliet okien !), strechu, podlahy najnižšieho vykurovaného podlažia, ...
 • V prípade činností produkujúcich nadmernú vlhkosť do vnútorného ovzdušia (varenie, sušenie prádla, sprchovanie, kúpanie, mokré čistenie podláh a kobercov, maľovanie...atď.) je potrebné si uvedomiť, že pre zdravú rovnováhu „pohodového“ prostredia túto „navyševlhkosť“ tak ako sme ju určitou činnnosťou do prostredia vyprodukovali, tak ju musíme aj inou činnosťou z prostredia dostať preč = prirodzene (energeticky najúčinnejšie je pravidelné, krátko trvajúce, nárazové vetranie otvorenými protiľahlými oknami ) alebo umelo odvetrávať (vetracie sústavy)
 • Prispievať k cirkulácii (obehu) vzduchu v miestnosti a tiež medzi miestnosťami. Obeh vzduchu je vytváraný teplotným rozdielom práve ohriateho a vychladnutého vzduchu a samozrejme vo väčšej miere už spomenutým vetraním. Vzhľadom na jav orosovania je potrebná práve cirkulácia pri obvodovej stene a najmä pri oknách. Preto je vhodné neodpájať (!) a nezakrývať vykurovacie telesá, neklásť do ich tesnej blízkosti nábytok, neosadzovať príliš široké vnútorné parapety brániace pohybu teplého vzduchu k oknám – ak už sú také osadené – opatriť ich vetracími prieduchmi. Ďalej sa odporúča dostatočne účinne a často vetrať, neprepĺňať alebo nečleniť priestor veľkým množstvom nábytku atď.

Nakoľko je vplývajúcich veličín dosť, je individuálne „ako ďaleko“ ste od „fyzikálne rovnovážneho“ stavu prostredia v ktorom nedochádza k orosovaniu okien. Je samozrejmé, že v bežne fungujúcej domácnosti nie je ľahké striktne dodržať všetky uvedené, niektoré až obmedzujúco pôsobiace podmienky. Vyhovujúci stav sa v konkrétnom objekte dosiahne ich rozličnou kombináciou. Ak sa Vám vyhovujúci stav nedarí dosiahnuť, z Vášho pohľadu žiaľ - bude potrebná okrem okien aj iná, rozsiahlejšia tepelnotechnická sanácia Vášho objektu.

Súhrn odporúčaní k eliminácii rosenia sa okien

Orosovanie vnútorného povrchu okien je prirodzený fyzikálny jav, ktorý sa môže vyskytovať v chladnom zimnom počasí. Pre maximálne obmedzenie tohto javu je vhodné sa vo väčšej či menšej miere riadiť a zariadiť podľa nasledovného:

 • Zabezpečiť dostatočnú vnútornú teplotu (20 a viac ºC) = nevypínať ani neznižovať vykurovanie!
 • Nezakrývať a neprekrývať vykurovacie telesá – textíliami, nábytkom a pod.
 • Účinne a pravidelne vetrať – krátkodobo (zopár minút) a nárazovo (okná dokorán)
 • Činnosti citeľne produkujúce vzdušnú vlhkosť obmedziť na nutné minimum resp. pri týchto činnostiach účinne vetrať: (napr.: sušenie prádla, žehlenie, varenie, otvorené akvárium, fontánky, zvlhčovače vzduchu, nadmerná fyzická aktivita ....)
 • Pri varení používať odsávač pár na maximálny výkon
 • Používať kúpeľňové a WC ventilátory
 • Vnútorné žalúzie povytiahnuť aspoň do výšky orosenej časti skla – podmienka pre odvetranie kondenzátu (orosenia)
 • Vhodné si zaobstarať odvlhčovač vzduchu

V prípade hromadenia sa kondenzátu v spodných častiach okien je potrebné ho priebežne utierať aj jeho okolie, aby sa nevytvárala plieseň na zaprášených miestach a nepoškodzovali sa parkety a obvodové lišty parkiet.

Veríme, že Vám naše rady pomôžu a dosiahnete tak požadovaný efekt.

Kalypso team

Stiahnite si tento návod v pdf

Paste your AdWords Remarketing code here